Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Regulamin

Ogólne Warunki Handlowe

 

§ 1 Definicje

Dostawca  - podmiot świadczący usługi, towary i dostawę zgodnie z postanowieniami poniższych Ogólnych Warunków Handlowych (w skrócie OWH), tj. Bizserver Sp. z o.o., ul. Albatrosów 1, 30-716 Kraków, Polska, NIP PL- 6793095397.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, – która zamierza lub już korzysta z usług dostawcy.

Usługa - pakiet usług wy specyfikowany w ofercie Dostawcy lub w Cenniku usług

 

§ 2 Informacje ogólne

1.   Niniejsze OWH stanowią część składową wszystkich umów, które firma Bizserver Sp. z o.o. zawiera ze swoim Klientami na oferowane przez nią dostawy lub usługi.

2.   OWH obowiązują również dla wszystkich przyszłych dostaw, usług lub ofert składanych Klientom, także w przypadku, gdy nie zostaną ponownie osobno uzgodnione.

 

§ 3 Oferta i zawarcie umowy

1.   Prezentacja usług i możliwość złożenia zamówienia na naszych stronach internetowych nie stanowi wiążącej oferty ze strony Dostawcy.

2.   Dopiero złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy skierowaną do Dostawcy. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje pocztą elektroniczną na podany adres potwierdzenie wpłynięcia zamówienia (potwierdzenie zamówienia). Potwierdzenie zamówienia nie oznacza przyjęcia oferty, lecz ma jedynie informować, że zamówienie wpłynęło. Zamówienie złożone poprzez stronę internetową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, zostanie potwierdzone e-mailowo wraz z informacją o przyjęciu do realizacji. Z chwilą przyjścia tego potwierdzenia umowa dochodzi do skutku.

3.   Wyłącznie umowa zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego Dostawcy jest rozstrzygająca dla powiązań prawnych z klientem, wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Ustne przyrzeczenia ze strony Dostawcy przed zawarciem tej umowy są prawnie niewiążące. Uzupełnienia i zmiany uzgodnień włącznie z niniejszymi warunkami handlowymi wymagają dla swojej skuteczności formy pisemnej.

4.   Dostawca zastrzega sobie własność lub prawo autorskie do wszystkich składanych ofert i kosztorysów, jak również udostępnianych Klientowi rysunków, ilustracji, obliczeń, prospektów, katalogów, modeli, narzędzi oraz innych dokumentacji i środków pomocniczych. Klient bez wyraźnej zgody sprzedawcy nie może udostępniać tych przedmiotów lub ich treści osobom trzecim, ujawniać ich, używać osobiście lub poprzez osoby trzecie, bądź powielać.

5.   Oferowane produkty na stronie sklepu internetowego Bizserver Sp. z o.o.są wyłącznie produktami nowymi.

 

§ 4 Ceny i płatność

1.   Ceny obowiązują dla wymienionego w potwierdzeniu zlecenia zakresu usług i dostaw, natomiast dodatkowe lub specjalne usługi będą naliczane jako dodatkowy koszt.

2.   Jeśli dostawa towaru następuje w terminie przekraczającym trzy miesiące to, jeżeli nie uzgodniono inaczej, obowiązują cenniki z daty uruchomienia dostawy (każdorazowo z odliczeniem uzgodnionego procentowego lub stałego rabatu).

3.   Kwoty faktur są należne natychmiast, o ile nie uzgodniono inaczej z Klientem.

4.   Data płatności jest datą wpłynięcia do Dostawcy pełnej kwoty należnej. Czeki są uznawane za płatność dopiero po zrealizowaniu. Jeśli klient przekroczy termin płatności, należne kwoty od chwili wystąpienia zwłoki zostaną oprocentowane wg prawa dla dochodzenia odsetek i dodatkowych roszczeń z tytułu szkód wynikłych ze zwłoki.

5.   Podane ceny w sklepie Bizserver Sp. z o.o. są cenami brutto.

 

§ 5 Dostawa i termin dostawy

1.   Obiecane przez Dostawcę terminy dostaw i usług obowiązują tylko w przybliżeniu chyba, że uzgodniono stały termin. Jeśli uzgodniono wysyłkę, terminy dostawy odnoszą się do terminu przekazania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub osobom trzecim, którym zlecono transport.

2.   Dostawca bez względu na przysługujące mu prawa z tytułu zwłoki klienta – może żądać od klienta wydłużenia lub przesunięcia terminów dostaw i usług o okres, w którym klient nie wypełnia swoich umownych zobowiązań wobec Dostawcy.

3.   Dostawca nie odpowiada za brak możliwości dostawy lub za zwłokę w dostawie, o ile została ona spowodowana przez siłę wyższą lub inne, w chwili zawierania umowy nieprzewidywalne zdarzenia (np. wszelkiego rodzaju awarie w zakładach, trudności w pozyskaniu materiału i energii itp.), za które nie odpowiada Dostawca. Jeśli powyższe zdarzenia w istotnym stopniu utrudniają lub uniemożliwiają firmie Dostawcy wykonanie dostawy lub usługi, a zakłócenie nie ma charakteru przejściowego, Dostawca ma prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku zakłóceń o charakterze przejściowym terminy dostaw i usług ulegają wydłużeniu lub przesunięciu o okres trwania zakłócenia uzupełniony o okres rozruchu. Jeśli w wyniku zwłoki nie można wymagać od klienta odbioru dostawy lub usługi, może on na podstawie bezzwłocznego pisemnego oświadczenia przekazanego sprzedawcy odstąpić od umowy.

 

§ 6 Gwarancja

1.   Okres gwarancji wynosi dwa lata od daty dostawy lub odbioru, o ile odbiór jest wymagany.

2.   Dostarczone przedmioty powinny zostać starannie sprawdzone niezwłocznie po dostarczeniu do klienta lub określonej przez niego osoby trzeciej. Zostaną one uznane za przyjęte, jeśli Dostawca nie otrzyma w formie pisemnej (§ 2, ust. 4b) reklamacji z powodu wad widocznych lub innych wad rozpoznawalnych w trakcie bezzwłocznego, starannego sprawdzenia, w terminie siedmiu dni roboczych od daty dostarczenia przedmiotu dostawy, bądź w terminie siedmiu dni roboczych od wykrycia wad lub terminie, w którym, przy normalnym użytkowaniu przedmiotu dostawy, wada stała się dla klienta widoczna bez dokładniejszego sprawdzania. Na żądanie Dostawcy klient powinien odesłać reklamowany przedmiot dostawy do Dostawcy, opłacając koszty wysyłki. W przypadku uzasadnionej reklamacji Dostawca zwróci koszty najkorzystniejszej drogi wysyłki. Powyższe nie obowiązuje, jeśli koszty wzrosną, ponieważ przedmiot dostawy znajduje się w innym miejscu niż miejsce zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.

3.   Dostawca może świadczyć usługi również na zasadzie zdalnej konserwacji.

4.   Usługi nie muszą być wykonywane osobiście przez Dostawcę, lecz przez partnerów serwisowych lub innych podwykonawców.

5.   Gwarancja traci ważność, jeśli klient bez zgody Dostawcy dokonał modyfikacji przedmiotu dostawy lub zlecił taką modyfikację osobom trzecim, nie przestrzegał instrukcji obsługi i konserwacji producenta, stosował materiały eksploatacyjne niezgodne z oryginalnymi specyfikacjami, w wyniku, czego usunięcie wad było niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W każdym przypadku klient ma obowiązek poniesienia dodatkowych, powstałych w wyniku modyfikacji, kosztów usunięcia wad.

 

§ 7 Oprogramowanie

W przypadku sprzedawanego oprogramowania, jest to oprogramowanie standardowe. Zakupione oprogramowanie nie podlega wymianie.

 

§ 8 Obowiązek samodzielnego zabezpieczenia danych klienta

Zabezpieczenie danych nie leży w zakresie Dostawcy, lecz w zasięgu odpowiedzialności klienta, o ile nie uzgodniono inaczej. Klient ma obowiązek zabezpieczenia wszystkich danych na własną odpowiedzialność.

Dostawca zaleca sporządzenie potrzebnych kopii bezpieczeństwa plików i programów oraz dodatkowe zabezpieczenie wszystkich danych na zewnętrznych nośnikach danych.

 

§ 9 Zasięg odpowiedzialności klienta

1.   W zasięgu odpowiedzialności klienta leży wybór produktów i dobór celów, do których chce dane produkty wykorzystać.

2.   Klient ma obowiązek, na ile to możliwe, wspomagać Dostawcę w usuwaniu wad lub świadczeniu usług serwisowych, w szczególności przekazywać wymagane informacje, jeśli to konieczne, sporządzać protokoły o błędach, umożliwiać dostęp do produktów, jak również przekazywać dodatkowe konieczne informacje, które są potrzebne do świadczenia usług gwarancyjnych i/lub usług serwisowych przez Dostawcę.

3.   Klient ma obowiązek usunąć wszystkie komponenty niezamontowane przez Dostawcę, o ile jest to konieczne do świadczenia usług gwarancyjnych i/lub usług serwisowych przez Dostawcę.

 

§ 10 Serwis

1.   Ogólne usługi serwisowe są świadczone przez Dostawcę lub przez partnerów serwisowych działających na jego zlecenie. Czas reakcji jest uzgadniany w przybliżeniu i w odosobnionym przypadku może różnić się ze względu na osiągalność lub lokalizację produktu, bądź niedostępność części zamiennych/ komponentów, o ile nie uzgodniono stałych terminów.

2.   Usługi serwisowe lub serwis na miejscu mogą być również wykonywane telefonicznie lub poprzez Internet na zasadzie zdalnej konserwacji. Nienaruszone pozostają roszczenia z tytułu gwarancji i postanowienia gwarancyjne, jak również roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej i postanowienia dotyczące odpowiedzialności.

3.   W przypadku wymiany komponentów/urządzeń Dostawca wraz z demontażem/wymianą nabywa własność wymontowanych/wymienionych komponentów/urządzeń.

4.   Dla produktów trzecich obowiązują wyłącznie postanowienia producentów.

 

§ 11 Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

1.     Klient będący Konsumentem ma prawo na odstąpienie od umowy w terminie 14 dni z wyłączeniem:

1.     Sytuacji rozpoczęcia świadczenia usług, za zgodą konsumenta, przed upływem dziesięciodniowego terminu na odstąpienie od umowy.

2.     Sytuacji usunięcia przez konsumenta oryginalnego opakowania nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na nośnikach.\

3.     Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależą wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

4.     Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

5.     Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

2.     Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej, drogą e-mailowa lub pocztową. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca jest zobowiązany do zwrócenia Konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest tym samym sposobem płatności, który użył Konsument.

3.     Konsument jest zobowiązany zwrócić produkt, będący przedmiotem umowy, Sprzedawcy do 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy.

4.     Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

§ 12 Reklamacja

1.     Obowiązkiem Klienta jest niezwłoczne zbadanie towaru pod kątem jego zgodności z zawartą umową. Jeżeli dostarczony produkt ma wadę fizyczną lub prawną, klient musi poinformować Sprzedawcę drogą pisemną, telefoniczną lub mailową.

2.     Klient może zażądać: zwrotu ceny, obniżenia ceny, naprawy lub wymiany na produkt wolny od wad. Klient zobowiązany jest przedstawić swoje żądania Sprzedawcy. Co istotne, Sprzedawca nie jest bezwarunkowo zobowiązany do spełnienia żądania kupującego. W sytuacji żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca jest w stanie niezwłocznie i bez niedogodności usunąć wadę albo wymienić rzecz na nową, nie musi spełniać żądania, ale skorzystać z alternatywnego rozwiązania. W przypadku żądania usunięcia wady albo wymiany rzeczy na nową, sprzedawca może odmówić spełnienia roszczenia, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej (art. 561 par. 3 k.c.).

3.     Klient jest również zobowiązany dostarczyć reklamowaną rzecz na adres Albatrosów 1, Kraków, 30-716, Polska. Koszty dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4.     Jeśli żądanie reklamacji dotyczy obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy Klient ma prawo domagać się naprawienia szkody, która powstała w wyniku zakupu wadliwej rzeczy. Klient może zażądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

5.     W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem, Sprzedawca musi odpowiedzieć na zgłoszenie reklamacyjne do 14 dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi jest tożsamy z uznaniem roszczeń Klienta. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą termin ten ustalany jest indywidualnie.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

1.   Właściwością miejscową sądu w przypadku ewentualnych sporów wynikających z kontaktów handlowych pomiędzy Dostawcą i Klientem jest dla roszczeń wobec klienta według wyboru Dostawcy Kraków (Polska) lub siedziba klienta. Dla pozwów przeciw Dostawcy wyłączną właściwością miejscową sądu jest Kraków (Polska), jeśli Sąd Krajowy jest właściwy rzeczowo.

2.   Stosunki pomiędzy Dostawcą i klientem podlegają wyłącznie prawu Rzeczpospolitej Polskiej. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (CISG) nie obowiązuje.

3.   Informacja: Klient przyjmuje do wiadomości, że Dostawca zapisuje w celu przetwarzania dane ze stosunku umownego zgodnie z § 28 ustawy o ochronie danych oraz zastrzega sobie prawo do przekazywania ich osobom trzecim (np. ubezpieczenia), o ile jest to konieczne dla realizacji umowy.

 


facebook